Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH I WARSZTATACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ TESTARMY GROUP S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Organizator – TestArmy Group S.A. (dawniej Cloud Testing Sp. z o.o.), 53-238 Wrocław, ul. Petuniowa 9/5, NIP: 8992754194;
b) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział, w jakikolwiek sposób, w szkoleniach bądź innych projektach organizowanych przez TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.)
c) Szkolenie – proces edukowania, mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności. Termin oraz przedmiot szkolenia, każdorazowo, w sposób szczegółowy, określony jest w ofercie szkolenia.
d) Inne projekty – zajęcia niebędące szkoleniem, a prowadzone przez TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) – warsztaty, webinaria. Postanowienia dotyczące szkoleń stosuje się także w przypadku innych projektów.
e) Cena – wartość wyrażona w jednostce pieniężnej, każdorazowo określona w ofercie szkolenia, którą Uczestnik zobowiązany jest uiścić Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w szkoleniu bądź innym projekcie.
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podawania przyczyn oraz w jakimkolwiek czasie.
4. Każdego Uczestnika oraz subskrybentów newsletterów należących do serwisów TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.), obowiązuje aktualna treść Regulaminu.
5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w szkoleniach lub innych projektach organizowanych przez TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu dokonuje zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez elektroniczną rejestrację dostępną na stronach spółki TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) lub drogą telefoniczną, kontaktując się z osobami odpowiedzialnymi (dane kontaktowe każdorazowo można odnaleźć na stronach spółki TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) w zakładce Kontakt).
2. Jako potwierdzenie rezerwacji miejsca Uczestnik otrzymuje maila z danymi do przelewu. W mailu zwrotnym, zachowując ciągłość korespondencji, Uczestnik zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia nadania przelewu. Na życzenie klienta możliwe jest wystawienie faktury proforma. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po odbyciu szkolenia.

III REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu lub innym projekcie należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: szkolenia@testuj.pl.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Uczestnikowi, alternatywnie przysługuje:
a) Zwrot uiszczonej ceny,
b) Możliwość wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych poprzez uczestnictwo w tym samym szkoleniu, ale w innym terminie.
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora, dopuszczalną formą oświadczenia jest też forma mailowa) lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
4. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

IV ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
1. W przypadku zmiany miejsca lub terminu szkolenia przezTestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.), według wyboru Uczestnika, CTestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) zwrócą wpłaconą cenę w całości albo przeprowadzą szkolenie w innym wskazanym przez siebie miejscu lub terminie.
2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników oraz w innych przypadkach losowych. W powyższej sytuacji Uczestnik może żądać zwrotu wpłaconej ceny albo wykorzystać uiszczoną kwotę pieniężną w ramach tego samego szkolenia w innym terminie.
4. O przedmiotowych zmianach Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.

V POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników szkoleń i innych projektów. Wykorzystuje je tylko i wyłącznie do celów realizacji założeń projektu, a także do celów promocji szkoleń i wydarzeń organizowanych w jego ramach i we współpracy ze swoimi partnerami.
2. W czasie korzystania z serwisów należących do TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.), Uczestnik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wskazane dane to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail, dane do faktury. W wyjątkowych przypadkach Uczestnik może zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.
3. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
4. Zapisując się na szkoleniu, Uczestnik wyraża zgodę na dodanie Jego adresu mailowego do newslettera.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki swojej działalności (np. zapisanie się Uczestnika na listę mailingową lub zakup produktu). Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do szkolenia (np. raporty, dodatkowe materiały i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia).
6. Uczestnik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z bazy poprzez wysłanie maila o stosowanej treści.
7. Biorąc udział w szkoleniu, Uczestnik wyrażą zgodę na wykorzystywanie Jego wizerunku do celów promocyjnych szkoleń i innych projektów organizowanych przez TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.), poprzez publikację zdjęć lub filmów z Jego udziałem bądź w inny podobny sposób.
8. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie szkoleń, a także na stronach internetowych należących do TestArmy Group S.A. (dawniej: TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.)) stanowią własność Ich twórców i mogą być rozpowszechniane lub w inny sposób przetwarzane tylko za Ich wyraźną zgodą.
9. TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.) nie jest odpowiedzialne za politykę prywatności innych firm, których linki/adresy zamieszczone są na stronach należących do TestArmy Group S.A. (dawniej: Cloud Testing sp. z o.o.)

VI CHARAKTER SZKOLEŃ
1. Organizator, a także trenerzy i Koordynatorzy w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez Uczestnika metod, produktów oraz usług pozyskanych w trakcie szkolenia.
2. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie szkoleń, Trener lub Koordynator, ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie szkolenia. W powyższym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny za udział w szkoleniu.
3. Organizator, Trenerzy i Koordynator nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu prowadzonych szkoleń.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem rozstrzygane będą polubownie.
2. W przypadku, gdy rozwiązanie konfliktu drogą ugodową okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

KONTAKT

Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu
Temat
Twoje pytanie

Dawid Kasprzyk

Koordynator szkoleń

+48 693 586 112